fbpx

Privacyverklaring

Manita Lemmens Coaching

Manita Lemmens Coaching, gevestigd aan de Boviersdaal 12, 6228 GP te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam Manita Lemmens Coaching
Website www.manitalemmens.nl
Adres Boviersdaal 12
Postcode / woonplaats 6228 GP  Maastricht
Telefoonnummer 06 – 218 647 50

Persoonsgegevens die wij verwerken

Manita Lemmens Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via manitalemmenscoaching@gmail.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Manita Lemmens Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze artikelen en aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Manita Lemmens Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Manita Lemmens Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Manita Lemmens Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Manita Lemmens Coaching) tussen zit. Manita Lemmens Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Active Campaign en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om je te mailen met precies die informatie die past bij je website-bezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in die mail je klikt. Hiermee zie ik wat je belangstelling is. Op basis daarvan kan ik je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kan ik vragen of je nog geïnteresseerd bent en je mogelijk verwijderen.

Google Analytics voor het optimaliseren van mijn website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.

LinkedIn: ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Manita Lemmens Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn en reden
Gegevens voor facturatie Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar ⇢ voor de belasting
Persoonlijke gegevens Zo lang als ik jou nog zie als een potentiële klant of tot je mij verzoekt de gegevens te verwijderen ⇢ om nieuwe klanten te werven
Reacties op mijn blog Zo lang mijn website in de lucht blijft en het blogartikel relevant is ⇢ om nieuwe klanten te werven
Referenties op mijn website Zo lang mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is ⇢ om nieuwe klanten te werven
Inloggegevens Zo lang je lid bent van mijn programma’s ⇢ om mijn dienst voor jou uit te voeren

Delen van persoonsgegevens met derden

Manita Lemmens Coaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Manita Lemmens Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Manita Lemmens Coaching jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derden Reden
Boekhouder Voor het verwerken van de betalingen
Webdesigner Voor het onderhouden van de website
Software-ondersteuner Voor de technische ondersteuning van mijn website en daaraan gekoppelde systemen

Met hen hebben we overeenkomsten afgesloten die erop neerkomen dat ze onze werkwijze en jouw privacy op eenzelfde manier respecteren zoals wij dat zelf doen.

Daarnaast hebben Active Campaign en Google contact met Manita Lemmens Coaching en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen hebben we standaard overeenkomsten afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Manita Lemmens Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Manita Lemmens Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website van Manita Lemmens Coaching kunnen hyperlinks staan naar andere websites. Manita Lemmens Coaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze website verwijst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Manita Lemmens Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar manitalemmenscoaching@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Manita Lemmens Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Manita Lemmens Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via manitalemmenscoaching@gmail.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Manita Lemmens Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.